U bent hier

Kerkblad voor zondag 22 april 2018

Door scribent op 16 april 2018 08:47

Rondom de diensten
Afgelopen zondag ging ds. Hans van Dalen bij ons voor. Het thema v.d. verkondiging was: Weer aan het werk… “Ik ga vissen…” “Wij gaan met je mee”. Dit n.a.v. het verhaal van Petrus, die nadat hij Jezus verloochend had, besloot weer aan het werk te gaan. Samen met 6 anderen ging hij weer vissen, alleen dit loopt op niets uit, ze vingen niets. Toen er de volgende morgen een ‘man’ aan de oever staat, typisch Jezus, aan de zijlijn van je leven staan. Jezus geeft de vissers instructies: het net moet naar de andere kant, het roer moet om in je leven. Heb je naaste lief als jezelf, heb je vijanden lief, vertel aan de mensen dat wie leven geeft, dat Jezus leeft. Zo wordt je mensenvisser. Gehoorzaam aan Zijn geboden. Dan kom je tot de bestemming zoals God het heeft bedoeld. Met Hem aan het roer van het schip, heb je de wind in de zeilen. En mocht al dat ‘werk’ je teveel worden is het Jezus die op je wacht een de waterkant om je bij te staan. Laat Hem daarom nooit uit het oog verliezen, je kunt Hem leren kennen, je kunt Hem ‘herkennen’, anderen kunnen je ogen voor Hem openen. Zodat je Hem ziet staan op de oever van je leven en Hij roept: “Volg mij”.

Aanstaande zondag zal ds. J. van Dalen bij ons voorgaan, we hopen u weer te mogen begroeten.

Uit de pastorie

De verjaardag van Israël
Vrijdag 20 april is de Joodse feestdag Jom Ha'atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag). Joden over de hele wereld, maar in het bijzonder in Israël vieren dan de stichting van de staat Israël in het jaar 1948. Dat is dit jaar dus 70 jaar geleden. Reden voor een feest: de Joodse staat was en is – na de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog – een veilig en gastvrij toevluchtsoord voor alle Joden. Een vrij land, waar je veilig bent: wie wil dat niet en wie gun je dat niet? Maar is Israël voor ons als christenen nog meer dan dat? Kunnen we ook spreken van een Godswonder? Heeft de HEER, die de wereld bestuurt en Zijn volk leidt, hier uiteindelijk voor gezorgd? De meningen kunnen hierover verschillen, maar ik ben er vast van overtuigd. Dat betekent niet dat alles wat de regering van Israël doet goed te praten is. Ook niet dat je geen oog moet hebben voor de benarde positie van de Palestijnen. Al helemaal niet dat je wel even uit de Bijbel kunt aflezen wat de grenzen van deze staat zijn. Wekelijks danken de Joden in de synagogedienst voor het ontstaan van hun staat. Ze noemen dat dan ‘het begin van het ontluiken van de verlossing’. Dat klinkt heel voorzichtig: ‘ontluiken’ is al een pril begin dus dat geldt zeker voor ‘het begin van het ontluiken’. Maar voor dit prille begin, 70 jaar geleden en na veel dramatische gebeurtenissen in het verloop van die 70 jaren, mogen we de staat Israël van harte feliciteren. Nog meer: Gods zegen en vrede toewensen.

Genesis
Op de kindernevendienst worden in de weken na Pasen de oude verhalen uit Genesis verteld. Over de schepping van hemel en aarde (1), de schepping van man en vrouw (2), de zondeval (hoofdstuk 3). Verhalen waar altijd en ook in onze tijd veel om te doen is. Helaas gaat het dan vaak om de vraag die eigenlijk het minst belangrijk is: zijn deze verhalen echt gebeurd of moeten we ze zien als symbolisch? Veel belangrijker is de vraag wat deze verhalen over ons vertellen: dat ons bestaan geen toeval is, maar door God gewild (1), dat we het niet alleen maar samen mogen doen op deze aarde (2), dat we helaas altijd weer de verkeerde keuzes maken, maar dat de HEER ons dan toch blijft opzoeken (3). Dat zijn blijvende levenslessen om ter harte te nemen voor ieder mens in elke tijd.
Het vierde hoofdstuk van Genesis is ook zo’n verhaal van alle tijden: het verhaal van Kaïn en Abel. Er gebeurt iets verschrikkelijks, iets dat onbegrijpelijk is, maar dat telkens weer gebeurt: de ene mens slaat de ander dood. En het zijn nog wel broeders van elkaar. Als het niet nog steeds telkens weer zou gebeuren, konden we zeggen: dit is een verhaal van heel lang geleden. Niets is minder waar. Dit is hier en nu, uiterst actueel. De spannende vraag is dan: hoe reageert de hemelse Vader op het gedrag van Zijn aardse kinderen? In de dienst van komende zondag hoop ik daar verder op in te gaan.

Vakantie
Vanaf DV 23 april aanstaande heb ik twee weken vakantie. Op DV 7 mei hoop ik de draad weer fris en uitgerust op te pakken. In de tussentijd kunt u zich, als u een predikant nodig heeft, melden bij de scriba’s. Zij kunnen dan vertellen welke van de naburige collega’s het beste benaderd kan worden. In principe is dat de ons welbekende dominee J. Dubbink uit Uithoorn.

Met een hartelijke groet, ds. Hans van Dalen

Collecte: Eredienst en kerkmuziek v.d. PKN
De 2e collecte a.s. zondag is voor Eredienst en kerkmuziek, de PKN schrijft hier het volgende over:
‘Ruimte om te vieren’
Op zondag 22 april is de landelijke collecte bestemd voor Eredienst en Kerkmuziek.
Veel mensen zijn op zoek naar spiritualiteit en zingeving, maar vinden dat niet altijd in de zondagse eredienst. De Protestantse Kerk ondersteunt gemeenten die zoeken naar nieuwe vormen en andere muziek voor hun vieringen, door ervaringen te bundelen en materialen te delen. In Rwanda spelen muziek en dans van oudsher een grote rol in de erediensten. De kerk biedt jongeren de ruimte om hun eigen muziek in de dienst en in een kindernevendienst te laten horen.
De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken in Nederland en de Kerk in Rwanda. Geef aan de collecte, zodat mensen langs nieuwe wegen en in nieuwe vieringen hun geloof kunnen beleven. of maak een

bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse kerk o.v.v. collecte Eredienst en Kerkmuziek.

Honderddrieënvijftig
De leerlingen van Jezus vingen, volgens het verhaal over de wonderbaarlijke visvangst, honderddrieënvijftig vissen (Joh 21 : 11). Dat getal was een ‘volmaakt getal’, zo hield ds. Van Dalen ons vanmorgen in de preek voor. ‘Voor de puzzelaars’, zo zei hij: ‘ het zeventiende driehoeksgetal’. Hij voegde eraan toe dat de vissers aan het meer dit hemelse knipoogje waarschijnlijk niet hebben opgemerkt….Voor uw scribent reden om dat getal eens onder het vergrootglas te leggen.
Wat is een driehoeksgetal? en waarom het zeventiende driehoeksgetal? Ds. Van Dalen lichtte al een tipje van de sluier op met het woord ‘volmaakt’.
Wat is een driehoeksgetal eigenlijk? Dat is, zo eenvoudig mogelijk gezegd, een getal dat je vindt door een driehoek met drie gelijke zijden gelijkmatig op te vullen met ‘stippen’ en ervoor te zorgen dat het aantal stippen vanuit iedere zijde bekeken gelijk is. Bijgaand plaatje maakt duidelijk hoe dat werkt: het driehoeksgetal van 4 is 10, dat van 5 is 15 en dat van 6 is 21. U kunt een driehoeksgetal berekenen door een eenvoudige optelling te maken, bijvoorbeeld dat van 5. Dat is gelijk aan 1 + 2 + 3 + 4 +5 = 15. Zo loopt dat door en zo is het driehoeksgetal van 17 gelijk aan 153, ofwel: 1 + 2 + 3 + …(etc.)… + 17. Daar zit een zekere mate van ‘volmaaktheid’ in – van welke kant de driehoek ook wordt benaderd – het resultaat is altijd gelijk. Wiskundig gezien wordt die volmaaktheid nog versterkt omdat de systematiek ook werkt in een zeshoek (dan is het aantal stippen op iedere zijde van de zeshoek negen – en dat aantal is dan weer gelijk aan de som van de getallen waarmee 153 wordt geschreven: 1+5+3.)


En dan de vraag: waarom uitgerekend het driehoeksgetal van 17? Het was bisschop Augustinus die daarover als uitleg gaf dat 17 de som was van 10 + 7, waarbij de ‘10’ verwijst naar de Tien Geboden, zoals die door Mozes op de berg Horeb (in de Sinaïwoestijn – Exodus 20) zijn ontvangen en de 7 naar zeven gaven van de Geest. In onze protestantse liturgie vervullen deze zeven gaven geen bijzondere rol – in de katholieke traditie wordt daar meer aandacht aan geschonken. Het zijn de gaven van wijsheid, verstand, raad, sterkte, wetenschap, godsvrucht en vreze des Heren. De opsomming van deze gaven wordt ontleend aan de woorden van de Profeet Jesaja: ‘De geest van de HEER zal op hem rusten, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de HEER. Hij ademt ontzag voor de HEER’ (hoofdstuk 2 : 2 en 3a NBV). Het getal 153 komt maar één keer in de Bijbel voor.
Scribent Kudelstaart

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling middels bloemen, kaarten en telefoontjes ontvangen de afgelopen tijd.
Dit “omzien naar elkaar” hebben wij als erg prettig ervaren, zeker ook de steun voor Herma.
Herma & Gerard Heijnen